Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Информације и материјали за матурске и завршне испите - подручје рада САОБРАЋАЈ

Техничар друмског саобраћаја:

 

Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног профила техничар друмског саобраћаја.

Матурски испит састоји се од три независна испита:

 • испит из српског језика и књижевности - траје 3 сата
 • испит за проверу стручно–теоријских знања - траје 2 сата

У наставном плану и програму за образовни профил техничар друмског саобраћаја, стручна знања неопходна за обављање послова и задатака техничара друмског саобраћаја, стичу се у оквиру предмета

 •  организација превоза,
 •  регулисање и безбедност саобраћаја,
 •  моторна возила и
 •  саобраћајна инфраструктура.

 

MAТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

На матурском практичном раду ученик извршава један комплексaн радни задатка којима се проверава стеченост стручне компетенције. Радни задатак се реализују кроз практичан рад.

 

Преузми: 

*НАПОМЕНА: Најпре је потребно да ученик проучи и проради приручник за полагање матурског испита, а затим да одгледа следећи туторијал на YouTube линку, и онда да вежба ОВДЕ!

 


  

Возач моторних возила

 

    Завршни испит за ученике који су стекли средње образовање и васпитање по наставном плану и програму за образовни профил возач моторних возила реализује се кроз практични рад. 

  Завршни испит се састоји из два дела којима се проверавају прописане стручне компетенције. 

    У првом делу ученик извршава један радни задатак којим се врши стандардизована провера компетенције Управљање теретним моторним возилом (практични део возачког испита). 

    Други део се састоји из једног сложеног радног задатка којим се проверавају остале стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих радних задатака, која је саставни део Приручника.

 

Преузми: Возач моторних возила - Приручник за полагање завршног испита (фебруар 2021.)

Преузми: Возач моторних возила - Пример рада за завршни испит 2019/2020.

адасад

Материјали за матурске и завршне испите - подручје рада Машинство и обрада метала


Четворогодишњи образовни профили

дфсфдсфс

Машински техничар моторних возила

            У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

            Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

   1. Мотори СУС,
   2. Моторна возила,
   3. Експлоатација и одржавање моторних возила,
   4. Мерење и контролисање,
   5. Елементи аутоматизације моторних возила,
   6. Математика.

Преузми: 

 


Машински техничар за компјутерско конструисање

                    

    У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

        Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

   1. Машински елементи,
   2. Конструисање,
   3. Испитивање машинских конструкција,
   4. Математика.

 Преузми: 

 


Техничар за роботику

        У оквиру изборног дела ученик полаже један испит по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада Машинство и обрада метала, а за образовни профил.

       Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од следећих: (преузми испитна питања и материјале кликом на предмет)

  1. Флексибилни производни системи,
  2. Роботи,
  3. Конструисање применом рачунара,
  4. Програмирање и програмски језици,
  5. Математика.

Преузми:  Техничар за роботику - информатор за полагање матурског испита (pdf)