Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Образовни профили

 

* четворогодишње школовање:

  • Техничар друмског саобраћаја

* трогодишње школовање:

  • Возач моторних возила

С А О Б Р А Ћ А Ј

 

ададасдд

Техничар друмског саобраћаја

Неки од циљева и радних задатака:

    Oрганизацијa превоза путника и робе, регулисање и безбедност  у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као  превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње...

Обавезна је обука вожње за Б категорију!

Шта после:

    Посао у саобраћајним предузећима, полицији, општинама, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, свим предузећима која у свом возном парку поседује више возила за сопствене потребе, послови диспечера, одржавање техничке исправности возила, контролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, регистрације возног парка, контрола безбедности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних делатности, у туристичким агенцијама, у организацијама такси службе и ауто школа, послове инспекције саобраћаја у органима управе, приватни бизнис...

Или:

    Специјализација (V степен): дошколовање за инструкторе вожње и за различита друга специјалистичка сертификована звања. 

    Такође, школовањем на овом образовном профилу, ученици стичу широку лепезу, како практичних, тако и апстрактних знања, што им пружа могућност даљег школовања на струковним или факултетским студијама (саобраћајни, машински, технички, информатички, полцијска академија и економски факултет) са великим успехом.

асдасдас

сдасдасд

Возач мотроних возила

Неки од циљева и радних задатака:

    Ученици стичу знања и вештине потребне за одржавање и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса, специјалних возила), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, саобраћајне психологије, основа путева,  улица, паркиралишта, транспорта путника и робе, транспортног права и друго.

  • Обавезна је обука   ''B'' и ''C'' категорије!
  • Пробна дозвола у трајању од само једне године!
  • Стиче се и почетна квалификација за ЦПЦ лиценцу!

Шта после:

    Професионални возач у превозничким фирмама: транспорт робе, превоз путника, медицинска возила, комунална возила, такси, војска, или оснивање и рад у сопственој превозничкој фирми...

Или:

    Доквалификација за стицање образовања у четворогодишњем трајању; специјализација (возач специјалиста или возач инструктор...)

адсадасд